przejdź do głównego menu przejdź do treści

Stowarzyszenie - Deklaracja członkowska

Zapraszamy do Stowarzyszenia

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wstąpienia do Stowarzyszenia i wspierania jego działalności. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, członków wspierających, członków honorowych. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia. Kandydat na członka Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów statutowych, po złożeniu pisemnej deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 8 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.  Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.  Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.


Aby stać się członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia należy złożyć oświadczenie o następującej treści:

 

................................., dnia ....................................................OŚWIADCZENIE

Członek zwyczajny Stowarzyszenia Słowiki 60 Jana Szyrockiego

 1. Imię (imiona)                            ................................................................................................................................
   
 2. Nazwisko                                  ................................................................................................................................
   
 3. Data i miejsce urodzenia          ................................................................................................................................
   
 4. Adres                                       ................................................................................................................................
   
 5. Numer telefonu                        ................................................................................................................................ 
   

Oświadczam przystąpienie do Stowarzyszenia Słowiki 60 Jana Szyrockiego i zobowiązuję się do opłacania składki miesięcznej w wysokości ustalonej przez Stowarzyszenie.

 

                                                                                            .....................................................

                                                 (podpis)

 


 

Aby stać się członkiem wspierającym Stowarzyszenia należy złożyć oświadczenie o następującej treści:

................................., dnia ....................................................

OŚWIADCZENIE

Członek wspierający Stowarzyszenia Słowiki 60 Jana SzyrockiegoA. Osoba fizyczna

 1. Imię (imiona)                       ................................................................................................................................
 2. Nazwisko                             ................................................................................................................................
 3. Data i miejsce urodzenia     ................................................................................................................................
 4. Adres                                  ................................................................................................................................
 5. Numer telefonu                   ................................................................................................................................

B. Osoba prawna:

 1. Nazwa (firma)                      ...............................................................................................................................
 2. Siedziba                              ...............................................................................................................................
 3. Adres                                  ...............................................................................................................................
 4. Numer Regon                     ...............................................................................................................................

Prosimy o dołączenie odpisu z właściwego rejestru, jeżeli firma podlega wpisowi do rejestru.

Deklaruję następujący zakres pomocy na rzecz Stowarzyszenia:

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................


Oświadczam przystąpienie do Stowarzyszenia Słowiki 60 Jana Szyrockiego i zobowiązuję się do opłacania składki miesięcznej/.................. w wysokości ......................... .


.....................................................

(podpis)

/WWWJednostkiFiles/file/deklaracja_czlonkowska.pdf

/WWWJednostkiFiles/file/deklaracja_czlonkowska.doc