przejdź do głównego menu przejdź do treści

Stowarzyszenie - Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

"SŁOWIKI 60 JANA SZYROCKIEGO"

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Stowarzyszenie Słowiki 60 Jana Szyrockiego” - zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Szczecinie, ul. Rodziewiczówny 7/9,        71-562 Szczecin

§ 2

1.     Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.)

2.     Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia  jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 4

Celem Stowarzyszenia jest : kształtowanie i upowszechnianie kultury muzycznej, twórcze pobudzanie aktywności muzycznej oraz promowanie dorobku artystycznego, kulturalnego członków Stowarzyszenia jak również promowanie dorobku artystycznego i kulturalnego Miasta Szczecin i Regionu Zachodniopomorskiego, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:  

1)     rozwijania, kultywowania, i propagowania kultury muzycznej w kraju i za granicą.

2)     popularyzowanie polskiej twórczości muzycznej, a w szczególności śpiewu chóralnego w kraju           i poza granicami państwa.

3)     podnoszenia poziomu artystycznego członków Stowarzyszenia w ramach amatorskiego-       społecznego ruchu chóralnego i instrumentalnego.

4)     promocji działalności członków Stowarzyszenia w zakresie kultury muzycznej,

5)     społeczno - wychowawczym oddziaływanie dla umuzykalnienia społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)     krzewienie idei zbiorowego śpiewania, 

2)     inicjowanie i organizowanie imprez, koncertów, zjazdów z udziałem chórów i zespołów muzycznych,

3)     prowadzenie regularnych zajęć szkoleniowych w formie prób i warsztatów muzycznych,

4)     współpracę z władzami samorządowymi oraz instytucjami, fundacjami i organizacjami kultury na terenie kraju, a także poza jego granicami,

5)     współpracę z polonijnym ruchem muzycznym ,

6)     współdziałanie z organizacjami zagranicznymi, których celem jest upowszechnianie kultury

muzycznej,

7)     prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską

8)     sporządzanie nagrań fonograficznych oraz przygotowanie i druk materiałów reklamowych.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)     członków zwyczajnych,

2)     członków wspierających,

3)     członków honorowych.

§ 7

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.

2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§ 8

1. Kandydat na członka Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

1) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres,

2) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego.

3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 9

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,

b) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,

c) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

a) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,

c) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,

d) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 10

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

1) pisemnej rezygnacji z członka,

2) śmierci członka, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub utrata praw publicznych,

3) likwidacji lub upadłość osoby prawnej będącej członkiem,

4) wykluczenia.

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

1) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

2) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,

3) działania na szkodę Stowarzyszenia.

3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.     O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

4.     Utrata członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 - 3 stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ust. 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 11

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów statutowych, po złożeniu pisemnej deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 8 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 10.

§ 12

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

3. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 10 ust. 2 pkt 2-3.

§ 13

1. Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Godność tę Walne Zebranie może nadać osobie szczególnie zasłużonej w działalności, której postawa moralna i dotychczasowa działalność jest zgodna z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia.

2. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie.

3. Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

4. Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 14

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie ale nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

§ 16

1. Wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.

2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3-letnią kadencję. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

1) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

2) pisemnej rezygnacji,

3) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 pkt 2 pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

§ 17

1.     Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile przepisy niniejszego statutu nie stanowią inaczej.

2.     Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.

3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.

§ 18

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym do 30 czerwca każdego roku.

2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na miesiąc przed jego terminem.

3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.

4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§ 19

1. Do kompetencji Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia w szczególności należy:

1)     uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

2)     uchwalenie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,

4)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności minionej kadencji,

5)     udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,

6)     wybór Prezesa i Członków Zarządu,

7)     wybór członków Komisji Rewizyjnej,

8)     uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

9)     nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

10)     ustalanie wysokości składek członkowskich,

11)     podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

12)     podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,

13)     podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony.

3. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

§ 20

1.     Zarząd składa się z 3 członków: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.

2.     Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes

3.     Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

4.     Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składa łącznie dwóch członków Zarządu; w tym Prezes lub Wiceprezes.

§ 21

1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania,

2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

3) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,

4) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

5) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

6) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 23 ust. 6,

2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.

5. 6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin.

§ 22

1. Komisja Rewizyjna składa się od  trzech do pięciu członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,

2) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,

3) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

4) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

5) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.

4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

5.   Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 23

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a) składek członkowskich,

b)     dotacji,

c)     dotacji unijnych

e) darowizn,

f) zapisów i spadków,

g) dochodów z majątku.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

6. Zgody Walnego Zebrania Członków wymagają czynności :

a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,

d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,

e) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości powyższej 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązań majątkowych przekraczającego tę wartość,

f) przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 24

Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Prezydent Miasta Szczecina.

Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 25

Statut niniejszy może być zmieniony wyłącznie przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 17 nie stosuje się.

§ 26

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały majątek Stowarzyszenia przechodzi na rzecz Gminy Szczecin.

Statut został przyjęty uchwałą Zebrania Założycielskiego, Członków Założycieli Stowarzyszenia „Słowiki 60 Jana Szyrockiego”, w dniu 22 sierpnia 2008 r. w Szczecinie.

Podpisy założycieli